KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ - Dilruba Demirezer

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinin kişisel verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Tanımlar
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Aydınlatma Yükümlülüğü
KVKK m. 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme yükümlülüğüdür.
İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kanun/KVKK
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Kurul
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Kurum
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DAYANAKLARLA İŞLENİYOR?
KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca işlenen kişisel veri kategorileri, veri tipleri ve dayanakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KVKK uyarınca Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinden ürün veya hizmet aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

VERİ KATEGORİLERİ
BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ VE DAYANAKLARI
Kimlik Bilgisi
Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinden ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“Kimlik” gibi bilgileri Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.
İletişim Bilgisi
Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinden ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile hizmet alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, kullanıcılar arasındaki iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.
Görsel
ve Multimedya Verileri
Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinden ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile paylaşmaktasınız. Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ’ın kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.
Lokasyon ve Konum Bilgileri
Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinden ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte canlı konum, adres, yer işaretleri gibi lokasyon bilgilerini kendi isteğinizle Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki kullanıcıların ve katılımcıların saptanması amacını taşır.

Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEPLERİ
KVKK uyarınca Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi , web sayfaları ve çağrı üzerinden kullanıcılarına ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:
Web sayfamız üzerinden etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,
Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
Kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,
Sözleşmelerimiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,
Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.
Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması,
Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?
Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmekle, Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ile Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi uygulamaları ve hizmetleri kapsamında Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketinin yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, çalışanlarıyla, işbirliği bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi ( Dilruba.demirezer.com) sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
İlgili Kişi , Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi başvurarak kendisiyleilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğiniöğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,
KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesiniisteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınasahiptir.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU VE BAŞVURU YÖNTEMİ
Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Başıbüyük mahallesi Dinçerler sok. Narlife b2 blok no 9 E iç kapı no 15 maltepe / istanbul adresinde mukim 0295-1069-8040-0001 Mersis numaralı Didi Sağlık Hizmetleri danışmanlık ve gıda ticaret limited şirketi siz değerli İlgili Kişi/veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza 05332120412 no.lu telefondan, dilrubademirezer@gmail.com mail adresinden , fiziki adresimizden web sayfamızda örneği yer alan KVKK Başvuru Formu vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere İlgili Kişiyi Bilgilendirme Politikası’ndan erişebilirsiniz.